Hyra Lokalen.

Nu kan du som boende i Brf:Sockerbiten hyra lokalen. Deposition 500kr som betalas tillbaka om städning och allt är återställt. Hyra 300kr från 12,00-11,30 dagen efter. Barnkalas är gratis. Efter Kl 00,00 helger Skall det vara tyst och stängt i lokalen(undantag för Nyår då tiden är senast 01,30) , vardagar kl 22,00 för att inte störa boende i närområdet. Maila till styrelsen för datum du önskar hyra lokalen. Nyckel och nyckelkvittens  och deposition hämtar/lämnar du hos Vanja Bjesse Ornövägen 34.

Kallelse till extra föreningsstämma Söndagen den 25 september 2016, kl. 18.30

KALLELSE TILL EXTRASTÄMMA

Medlemmarna i Brf Sockerbiten kallas härmed till extra  föreningsstämma.

Tid: Söndagen den 25 september 2016, kl. 18.30

Plats:  Lokalen

 

Dagordning

1. Öppnande

2. Godkännande av dagordningen

3. Val av stämmoordförande

4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare

5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare

6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst

7. Fastställande av röstlängd

8. Val av styrelseledamöter

9. Avslutande

 

 

 

Protokollet från extra  stämman kommer att finnas tillgängligt fr.o.m oktober 2016 och kommer att finnas på hemsidan.

 

 

 

Saltsjö-Boo 2016-09-11

Brf Sockerbiten

Styrelsen