Regler/Rules

LoRegler/Rules 

REGLER FÖR BOENDE I BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SOCKERBITEN 

  INNEHÅLL

 1. A. Allmänna regler
 2. B. Rules for people living in Brf Sockerbiten (in english)
 3. C. Ombyggnadsregler
 4. D. Regler för tvättstugan
 5. E. Regler för barnvagnsrummet
 1. Regler och villkor för hyra Garaget och Parkeringsplats G. Inglasning av Balkong
 2. Byte av lägenhetsdörr I. Regler Postboxar
 3. Anlägga uteplats NB A. ALLMÄNNA REGLER
 • Tänk på dina grannar genom att inte ha radio TV och stereo på för högt.
 • Undvik att tvätta, bada och störa kl. 22.00 – 07.00 vardagar samt kl. 00.00 – 09.00 natten till lördag och söndag.
 • Placera inte föremål i trappan utanför dörren samt under trappen i porten, exempelvis barnvagnar, cyklar, hushållssopor eller byggavfall.
 • Mopeder och cyklar får inte ställas i barnvagnsrum.
 • Mopedåkning och bilparkering inom området är förbjudet.
 • Tvätta inte bilar och mc på gårdarna.
 • Porten ska hållas stängd.
 • Lägg era hushållssopor i platspåsar och knyt väl innan ni slänger dem i sopvagnen i soprummet. Endast hushålls sopor kastas i soprummet. Kartonger och andra saker slängs i Grovsoprummet alt i återvinningscentralen.
 • Använd tvättstugan enbart på bokad tvättid och rengör alltid efter ditt tvättpass.
 • Skaka inte mattor och andra föremål från balkong eller fönster. Grannen under kanske har sitt fönster öppet.
 • Se till att era hundar och katter inte smutsar ned i fastigheten och på gångvägar.
 • Husdjur kan vara ett problem. Det finns många människor som lider av allergier eller är rädda för djur. Visa hänsyn och håll hundar kopplade.
 • Lämna tidningar, kartonger och grovsopor på avsedda platser.
 • Det är förbjudet att lämna grovsopor utanför grovsoprummet, på gården och i soprummen avsedda för hushållssopor. Grovsopor skall lämnas i grovsoprummet helgfri onsdag kl. 18:00 – 19:00 eller söndagar 18:00-19:00.
 • Rökning i hissar och trappuppgångar är förbjudet.
 • Bommarna till området ska stängda direkt efter infart/utfart.
 • Kasta inte skräp, fimpar, snus eller matrester från lägenhetens fönster eller balkong.
 • Matning av fåglar är inte tillåtet, det drar till sig objudna gäster exempelvis råttor & möss och fåglarna smutsar ner.
 • Grillning på balkongen är inte tillåtet. Varken kol eller gasol.
 • Balkonglådor och parabolantenner ska sättas upp på balkongens insida. Dessa kan fall ner och orsaka skada på ting och människor.
 • Ni som har förråd i källaren( endast till för 1:orna) Får EJ hyra ut eller låna ut förrådet. Då det Tillhör lägenheten och vid försäljning o dyl skall nästa innehavare ha tillgång till källarförrådet som står på den lägenheten. Har ni som bor i 1:or inte något källarförråd så kontakta AFF så hjälper dom er. Källarförråden är endast för 1:or då 2-3or har förrådet inne i sin lägenhet.
 • VID SKADEGÖRELSE OCH STÖRNING RING POLISEN 114 14, AKUT 112
 1. RULES FOR PEOPLE LIVING IN BRF SOCKERBITEN
 • Be considerate to your neighbors. Don’t have the radio, TV or stereo on too loud.
 • Avoid washing, bathing and disturbing from 10:00 p.m. to 7:00 on weekdays and 00:00 to 09:00 on the night of Saturday and Sunday.
 • Do not place objects on the stairs outside your door, for example, prams, bicycles, household waste or building waste.
 • Mopeds and bicycles may not be in the room intended for prams.
 • Moped and car parking in the area is forbidden.
 • Do not wash cars and motorcycles in the housing area.
 • The main entrances of the houses must be kept closed.
 • Add your household garbage in plastic bags and tie them well before putting them into one of the carts in the garbage room.
 • Use the laundry room only on your booked time and always clean after washing.
 • Do not shake rugs and other objects from balconies or windows. Your neighbors might have their windows open.
 • Make sure your dogs and cats do not pollute the property and the footpaths.
 • Pets may be a problem. There are many people who suffer from allergies or fear of animals. Show consideration and keep dogs on a leash.
 • Leave newspapers, cardboard boxes and bulky waste at designated places.
 • It is forbidden to leave bulky waste outside the bulky waste room, in the yard or in refuse rooms intended for household garbage. Bulky waste must be submitted on Wednesdays at 18:00 to 19:00 and sundays at 18:00-19:00 (non-holiday)
 • Smoking in elevators and staircases is prohibited.
 • The booms to the area are to be closed immediately after the entrance or exit.
 • Do not throw trash, cigarette butts, snuff or leftovers from the apartment’s windows or balcony.
 • Feeding birds is not allowed. It attracts pests such as birds, rats, mice etc
 • Grilling on the balcony is not allowed.
 • Boxes for the balcony and satellite dishes should be set up on the balcony inside. They might fall down and cause damage on things and beings.
 • You have storage facilities in the basement (only for the 1or) May NOT rent or lend the storage space. When it belongs to the apartment and for sale or so, the next holder shall have access to the cellar storage located on that apartment. If you do not have a cellar, please contact AFF and they will help. The source supply is only for 1or when 2-3 or have the storage area inside the apartment AT DAMAGE OR INTERFERENCE, CALL THE POLICE 114 14. 112 ACUTE
 1. OMBYGGNADSREGLER
 • Om behov uppstår att stänga av vattnet i kulvert eller krypgrund får detta endast utföras av fastighetsförvaltaren.
 • Om behov uppstår att stänga av strömmen i huvudcentralen i huset får detta endast utföras av fastighetsförvaltaren.
 • Det är förbjudet att beträda fastigheternas krypgrunder.
 • Endast behörig installatör får utföra arbete med el, vatten och kakling av badrum (plattsättning) i föreningens lägenheter.
 • Radiatorer/element är föreningens egendom och får EJ bytas ut eller tas bort.
 • Radiatorer/element får EJ luftas.
 • Det är förbjudet att koppla in utrustning mot gamla stammar som kan finnas kvar.
 • Det är förbjudet att göra förändringar i ventilationssystemet, utan styrelsens godkännande.
 • Det är förbjudet att täcka för ventilationsuttagen.
 • Vid installation av köksfläkt är endast köksfläkt av kolfiltertyp godkänd och denna får EJ vara kopplad till ventilationen. Som alternativ till kolfilterfläkt godkänns även spiskåpa med självdrag. Köksfläkt installerad på felaktigt vis kan orsaka fel i ventilationsflödet vilket påverkar alla lägenheter i huset.
 • Det är förbjudet att installera vattenburen golvvärme i lägenheten.
 • Det är förbjudet att bygga bastu eller att sätta in ångdusch i lägenheten.
 • Endast torktumlare av kondensatortyp är godkänd för lägenheten.
 • Det är förbjudet att flytta tv-uttaget.
 • Det är förbjudet att klippa av telefonkablar som är dragna till första telefonuttaget.
 • Det är förbjudet att borra i balkong/balkongpelare och ytterfasad.
 • Besiktning skall efter renovering utföras av AFF.

REGLER FÖR HYRESGÄSTER: Badkar och torkskåp får ej tas bort. Golv får läggas och ytskicken får göras om.

Diskmaskin får installeras, men AFF måste ta bort skåpen och installationen måste göras fackmannamässigt.

 1. REGLER FÖR TVÄTTSTUGAN
 • Det är förbjudet att röka i tvättstugan.
 • Husdjur får inte vistas i tvättstugan.
 • Lämna tvättstugan i det skick du önskar finna den.
 • Låt tvättmedels- och mjukmedelsluckorna stå öppna när du tvättat klart.
 • Stäng dörren efter dig!
 • Släck ljuset efter dig i tvättstugan!
 • Efter klockan 22.00 ska ljuset vara släckt i hela tvättstugan, korridoren osv.
 • Det är tiden ni bokar som gäller, tex 13-16. Ej före eller efter. Torktid på annans bokad tid Gäller Ej.
 1. REGLER FÖR BARNVAGNSRUMMEN

ALLA artiklar i barnvagnsrummen ska ALLTID vara märkta med namn och lägenhetsnummer. Endast Barnvagnar/Rullator är tillåtna i barnvagnsrummet. Varje lägenhet har rätt att lösa 1 st nyckel till barnvagnsrummet. Lägenhetsinnehavaren betalar nyckeln själv vid hämtning hos AFF a 400kr from 2016- 11-21.

 1. REGLER OCH VILLKOR FÖR HYRA GARAGET OCH PARKERING-PLATS
 • I Garaget får endast en uppsättning däck finnas vinter/sommardäck , (moped i mån

av plats) ,Cyklar Som kan hängas på gallret som tillhör platsen alternativt stå där plats finns på vederbörandes garage plats samt sopskyffel/snöskyffel.

 

 • Endast boende och folkbokförd på Ornövägen 10 till 34 får hyra plats. Medlem som hyr ut i andra hand får hyra plats och äger dessutom rätt att hyra ut i andra hand till andrahandshyresgästen enligt andrahandskontrakt eller upplåtelseavtal samt inneboende/sammanboende.
 • Bilen måste ägas av person enligt ovan. Företagsbilar och hyrbilar går bra att parkera om du är brukare av bilen.
 • I mån av plats har varje hushåll möjlighet att hyra upp till två parkeringsplatser varav högst en (1) under tak.
 • Garage/Parkeringsplatserna är endast avsedda för personbilar och motorcyklar.
 • Det är inte tillåtet att ha Släpvagn, Båt, Husvagn eller Husbil på parkeringsrutan.
 • Det är inte tillåtet att ha parkeringsrutan som långtidsparkering för sitt fordon
 • Fordon får ej vara större än att de kan parkeras med samtliga hjul innanför parkeringsrutan.
 • Fordonet kan sticka ut högst 50 cm utanför parkeringsrutan så länge alla 4 hjulen är innanför parkeringsrutan.
 • Fordon som parkeras på Brf Sockerbiten garage/parkeringsplatser måste vara inregistrerade, skattade, försäkrade och godkända av AB Svensk Bilprovning eller motsvarande och Svensk registrerade.
 • Kontraktsinnehavaren har ansvar för att p-platsen snöröjs och att bilen flyttas då arbeten aviserats av förvaltaren. Inget annat än fordonet får finnas på parkeringsplatsen.
 • Endast enkla (Torra) reparationer får göras i garage/parkeringsplats. Ej oljebyte och dyl. på grund av brandsäkerhet får Brandfarliga vätskor INTE förekomma i garaget/parkeringsplats.
 • Det är Förbjudet att Röka i Garaget!
 • Garage/Parkeringsplatsen upplåts tillsvidare med tre kalendermånader ömsesidig uppsägningstid
 • Garage/Parkeringsplatsen får inte överlåtas eller upplåtas i andra hand.
 • Om kontraktsinnehavaren bryter mot någon av dessa regler sker omgående uppsägning av Garage/ parkeringsplatsen.
 • Hyresjustering kan göras varje år. Höjningen kan dock aldrig vara större än 5% per år beräknat på föregående års hyra.
 • En depositionsavgift på 1500 kr för nyckeln kommer att debiteras på er första avi. Hela beloppet återbetalas till ert konto vid återlämning av nycklarna 2st till AFF i Nacka AB vid kontraktets utgång. G: Regler inglasning av balkong

.Vi har/kommer inte sökta bygglov på detta då vi valt att prioritera funktioner som värme, ventilation och dyl som är mer akut-aktuellt just nu. Och att det i framtiden kommer att göras arbeten på balkongerna/betongpelarna . Så där av godkänner vi ej att enskilda bostadsägare glasar in sin balkong.Skulle det bli aktuellt efter arbeten på balkong/betongpelare sökes bygglov för hela föreningen då fasad och balkonger skall se likvärdiga ut och skall Bestämmas inom föreningen via en stämma.

 1. Byte av lägenhetsdörr Vid köp av ny lägenhetsdörr till Säkerhetsdörr/Allmäntbyte skall man söka tillstånd från Styrelsen samt få information från vilken Firma vi anlitar vid köp. Så dörrar är enhetliga och vi kan stå för säkerheten av dörrar. Den Boende står för alla kostnader gällande dörren. AFF kan också hjälpa till med infor och dyl. Följs inte reglerna har styrelsen rätt att ta bort dörren. Vi använder oss av denna Firma nu 2018-03-27

Vi tackar för er förfrågan och offererar leverans & montage av följande:

säkerhetsdörrar enligt nedanstående specifikation:

Säkerhetsdörrar

Svenska Skydd säkerhetsdörr MK3, EN-1627 (utan brevinkast)

Måttanpassad vitlackerad stålkarm med stålfoder

Dörrblads utsida och insida i laminerat ”Mahogny” likt tidigare bytta dörrar

Dörrbladets insida i vitt laminat med ett tillägg av 500 kr per dörr

Huvudlås med hakregel, inklusive ny godkänd rundcylinder med 4 nycklar

Extralås ASSA Evo 911 hakregellås med 4 nycklar

Trycke vår standard, Dorma

Dörrkik

Mekanisk ringklocka

Ektröskel samt lös utfyllnadströskel vid behov

Beslag förnicklade

Drevning mellan karm och vägg

Vitlackerad väggomfattning alternativt vita lister invändigt

Mjukfogning in- och utsida karm

Montering

Demontering av befintliga dörrar och karmar. Allt byggavfall borttransporteras och tas om hand på ett miljövänligt sätt. Montering sker enbart av auktoriserade montörer specialiserade på montage av säkerhetsdörrar i privata hem

ID06

All personal som representerar Svenska Skydd AB i entreprenader innehar ID06 kort för identifikation samt korrekt utbildning och kompetens för att utföra arbeten i privat boendemiljö.

Eventuella skador

Eventuella skador i fastigheten, orsakade av personal och underleverantörer till Svenska Skydd, återställs till befintligt skick utan kostnad för beställaren.

Kvalité & Miljö

Vi säkerställer kvalitet och leveranssäkerhet och tar högt miljöhänsynstagande genom att prioritera miljövänliga komponenter och resurser samt säkerställa att ersatta dörrar återvinns i så hög grad som möjligt. Vi ger ett helhetstänkande gällande hemmiljö och säkerhet. Svenska Skydd är arbetsmiljö, miljö och kvalitetscertifierad enligt:

OHSAS 18001, ISO14001 och ISO 9001.

Borttransporter

Containerkostnad ingår och byggavfall borttransporteras och tas om hand på ett miljövänligt sätt. 2 / 3

STOCKHOLM Box 1420 Industrivägen 11 171 27 Solna Tfn 08-562 270 00 Fax 08-730 36 13 GÖTEBORG Ågatan 38 431 35 Mölndal Tfn 031-722 44 20 Fax 031-19 44 30 HELSINGBORG La Cours gata 2 252 31 Helsingborg Tfn 040-601 21 00 Fax 042-12 72 60 PG: 294448-6 BG: 5941-0688 ORG. NR: 556605-7732 STYRELSE SÄTE: STHLM info@svenskaskydd.se svenskaskydd.se

Grovstädning utförs av montörerna efter färdigt dörrmontage.

För en dörr i Mahogny på bägge sidor, ca 2-3 veckor.

Vid vit insida, ca 6-8 veckor.

Allmänna bestämmelser & giltighetstid

ABT 06 gäller för entreprenad.

Offerten är giltig till och med 2018-12-31

Priser

Dörr för avrop styckevis: 16 500 kronor/styck

Tillägg vit insida 500 kronor/styck

Priser inklusive gällande mervärdesskatt

Betalningsvillkor

Faktura på 30. Boende beställer/köper och betalar för detta själv.

I: Regler för Postboxar

Det är EJ tillåtet att själv byta namnen i postboxarna eller namntavlan . Detta ska enbart göras av Aktiv Fastighets Förvaltning. Är postboxarna felmärkta så kontakta AFF så de kan rätta till detta, 08-715 13 00 alt info@affinacka.se

AFF har blivit ombedda att ta bort alla egna märkningar, vilket kommer ske varje vecka.

Har man satt dit ett eget namn som ej går att ta bort alt lämnar rester kvar kommer man bli ersättningsskyldig för rengöring/byte.

. Gäller även egna skyltar/lappar el reklam.

 1. Regler anlägga Uteplats NB

”Till att börja med är varje uteplats unik. Så innan någon uteplats påbörjas så ska styrelsen konsulteras. Detta för om det ligger buskar eller dyl i vägen för arbetet Samt om det går.

(3orna) Från betongpelare längst med husfasaden skall den vara som längst 4800 mm. Från husfasaden och utåt får den vara högst 2300 mm bred. 4800×2300. För varje meter från husfasaden så ska uteplatsen ha en lutning på 1cm per 1m från husfaden. Det är så att vattnet kan rinna bort från huset. Minsta lägsta djup för att gräva uteplats måste vara 250 mm. Underst ska det ligga en fiberduk. Där efter ska det va minst 100 mm djup med sten singel som grund och 100 mm stenmjöl som lager på markstenen. Storleken på markstenen ska vara 21x14x5 med grå färg matching så dom matchar fasaden på husen(ex. https://www.byggmax.se/sten/marksten/marksten-olympia-grå-p02416). (2orna) 2 orna har mindre utrymme. Exakt samma kan 2orna ha förutom att dom får kortare längst då deras uteplats kan sträcka sig till huskanten. (1orna) Samma bred kan utnyttjas och material val som 3orna men längden får bara va 290 cm lång. Den får ej gå förbi husskarven som delar 1orna med 3orna. Följs ej denna standard så har föreningen rätt ta bort den aktuella uteplatsen.”

Funderar Ni på att anlägga en uteplats(boende nedre botten) så måste Ni kontakta Styrelsen eller AFF innan Ni börjar. Då det finns regler för hur uteplatsen skall anläggas och utföras. Följer Ni ej styrelsen uppsatta regler kommer uteplatsen att tas bort av AFF.