Andrahandsuthyrning av hyreslägenheter

Det finns situationer när hyresgäster har ett behov och rätt enligt hyreslagen att hyra ut sin lägenhet i andra hand. Med andrahandsuthyrning menas att hyresgäs­ten upplåter lägenheten till någon annan för självständigt brukande. Med uthyrning jämställs upplåtelser som sker utan att någon hyra tas ut, det vill säga gratis­upplåtelser. Huvudregeln i hyreslagen är att en hyresgäst ska ha hyresvärdens samtycke för att få hyra ut sin lägenhet i andra hand.

BRF Sockerbiten ska efterleva hyreslagen men vi har som bostadsrättsförening en restriktiv hållning till andrahandsuthyrning av våra hyreslägenheter. Andrahandsuthyrning utan BRF Sockerbiten samtycke eller ett samtycke grundat på oriktiga uppgifter kan utgöra grund för uppsägning.

Ansökan om andrahandsuthyrning

För att BRF Sockerbitens styrelse ska kunna godkänna andrahandsuthyrningen så ska nedanstående dokument Lämnas till  Martin Lindström Ornövägen 26

 1. Komplett ifylld och undertecknad ansökningsblankett ”Ansökan om andrahandsuthyrning” inklusive eventuella bilagor. Behåll originalet om ansökan skickas per post.
 2. Vid behov, en komplett ifylld och undertecknad ”Fullmakt vid andrahandsuthyrning”.
 3. Komplett ifyllt och av båda parter undertecknat ”Avtal om uthyrning av bostadslägenhet i andra hand” inklusive eventuella bilagor.

Ovanstående blanketter som utarbetats av Fastighetsägarna finns tillgänglig på deras hemsida för gratis nedladdning.

Ni får räkna med att behandlingen av ansökan kan ta upp till fyra veckor innan besked kan lämnas. BRF Sockerbitens styrelse möts den andra tisdagen i varje månad och vid dessa styrelsemöten tas beslut om godkännande av andrahandsuthyrning. Om synnerliga skäl finns kan i enstaka fall ansökan hanteras snabbare.

Samtycke till andrahandsuthyrning

Samtycke till andrahandsuthyrningen ges när hyresgästen har beaktansvärda skäl för uthyrningen. BRF Sockerbiten godtar inte vilka skäl som helst. Det måste vara fråga om en situation då hyresgästen har såväl påtagliga skäl att inte an­vända lägenheten som skäl att behålla anknyt­ningen till den. Är vi som hyresvärd tveksam till om det skäl som Du som hyresgäst angett är beaktans­värt, kan BRF Sockerbiten säga nej till ansökan.

För att få hyra ut i andrahand ska du ha bott i lägenheten minst ett år.

Förutom att hyresgästen ska ha beaktansvärda skäl, ska BRF Sockerbiten kunna godta den föreslag­na andrahandshyresgästen för att ansökan ska beviljas. I dessa fall har andrahandshyresgästens förmåga att betala hyra normalt ingen betydelse eftersom förstahandshyresgästen ansvarar för förpliktelserna enligt förstahandshyresavtalet. BRF Sockerbiten strävar dock efter att få skötsamma och hänsynstagande boende i området och därför måste andrahandshyresgästen kunna lämna minst en referens från tidigare boende vid ansökan. För unga vuxna som inte kan lämna denna typ av referens kan undantag göras om annan typ av referens kan lämnas, t.ex. från arbetsgivare.

Med beaktansvärda skäl för uthyrningen avses följande:

 1. Ålder och sjukdom – En hyresgäst kan ha beaktansvärda skäl för uthyrning om hon eller han läggs in på sjukhus eller annat tillfälligt boende på grund av ålder eller sjukdom.
  • Samtycke till uthyrning ges normalt för högst ett år i taget.
 2. Tillfälligt arbete eller studier på annan ort – För att tillfälligt arbete eller studier på annan ort ska utgöra beaktansvärda skäl för uthyrning bör orten ligga längre bort än vad som kan an­ses utgöra normalt pendlingsavstånd. Arbete eller studier på annan ort ska därför kunna styrkas.
  • Samtycke till uthyrning ges normalt för högst ett år i taget.
 3. En längre utlandsvistelse – För att tillstånd ska kunna lämnas måste det vara fråga om en längre ut­landsvistelse, det vill säga vistelsen måste ha viss varaktighet. Utlandsvistelsen ska kunna styrkas.
  • Samtycke till uthyrning ges för minst fyra månader och högst ett år i taget.
 4. Särskilda familjeförhållanden – Det kan vara när en hyresgäst vill provbo i ett parförhållande. Det blivande samboparet ska inte tidigare ha bott tillsammans. Provboende kan ske i den enes eller andres bostad eller i en gemensamt anskaffad bostad.
  • Samtycke till uthyrning ges för högst ett år, därefter ska hyresrätten lämnas åter till BRF Sockerbiten om inte hyresgästen flyttar tillbaka till lägenheten.

Hyresvillkoren för andrahandshyresgästen

BRF Sockerbiten har i princip inget inflytande över de hyresvillkor som första- och andrahands-hyresgästen kommer överens om. Det är emel­lertid inte skäligt att en förstahandshyresgäst tar ut en hyra som innebär att denne tjänar peng­ar på att hyra ut sin lägenhet i andra hand. I princip bör andrahandshyresgästen betala sam­ma hyra som förstahandshyresgästen. För en fullt möblerad lägenhet bör första­handshyresgästen kunna få göra ett påslag om högst tio till femton procent av månadshyran. Om påslaget är högre eller om hyresgästen för en omöblerad lägenhet tar ut en hyra som är påtagligt högre än bruksvärdet för likvärdiga lägenheter, kan andrahandshyresgästen vända sig till hyresnämnden och begära återbetalning av så kallad överhyra. Ansökningsblanketten som BRF Sockerbiten tillämpar för andrahandsuthyrning innehåller en sådan upplysning.

 • För att motverka andrahandsuthyrning i syfte att känna pengar så kräver BRF Sockerbiten att det undertecknade hyresavtalet mellan förstahandshyresgästen och andrahandshyresgästen ska bifogas ansökan.
  • BRF Sockerbiten rekommenderar att Fastighetsägarnas blankett nr 78 ” Avtal om uthyrning av bostadslägenhet i andra hand” används (finns att ladda ned på deras hemsida, se länk ovan).

Andrahand hyresgästens ställning i förhållande till en BRF Sockerbiten

Ett medgivande till andrahandsuthyrning innebär inte att något hyresförhållande upp­kommer mellan hyresvärden BRF Sockerbiten och andrahands­hyresgästen. Om förstahandshyresförhållandet upphör, måste andrahandshyresgästen flytta. Andrahandshyresgästen har ingen rätt att ta över förstahandshyreskontraktet.