Kallelse till extra föreningsstämma Söndagen den 25 september 2016, kl. 18.30

KALLELSE TILL EXTRASTÄMMA

Medlemmarna i Brf Sockerbiten kallas härmed till extra  föreningsstämma.

Tid: Söndagen den 25 september 2016, kl. 18.30

Plats:  Lokalen

 

Dagordning

1. Öppnande

2. Godkännande av dagordningen

3. Val av stämmoordförande

4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare

5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare

6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst

7. Fastställande av röstlängd

8. Val av styrelseledamöter

9. Avslutande

 

 

 

Protokollet från extra  stämman kommer att finnas tillgängligt fr.o.m oktober 2016 och kommer att finnas på hemsidan.

 

 

 

Saltsjö-Boo 2016-09-11

Brf Sockerbiten

Styrelsen