KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA – Tisdagen den 31 maj 2016, kl. 19.00

KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA

Medlemmarna i Brf Sockerbiten kallas härmed till ordinarie föreningsstämma.

Tid:   Tisdagen den 31 maj 2016, kl. 19.00

Plats:   Orminge skola, Matsalen

Dagordning

1. Öppnande

2. Godkännande av dagordningen

3. Val av stämmoordförande

4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare

5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare

6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst

7. Fastställande av röstlängd

8. Föredragning av styrelsens årsredovisning

9. Föredragning av revisorns berättelse

10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

11. Beslut om resultatdisposition

12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

13. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer

14. Val av styrelseledamöter och suppleanter

15. Val av revisorer och revisorssuppleant

16. Val av valberedning

17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende

18. Avslutande

Föreningens årsredovisning kan beställas genom mail till sockerbiten.orminge@gmail.com eller per telefon till Deloittes kundtjänst 075-246 46 20

Protokollet från stämman kommer att finnas tillgängligt fr.o.m 15 juni 2016 och kan beställas genom mail till sockerbiten.orminge@gmail.com eller per telefon till Deloittes kundtjänst 08-522 182 42

Saltsjö-Boo 2016-05- 10

Brf Sockerbiten

Styrelsen