Kallelse till Föreningsstämma

 

Medlemmarna i Brf Sockerbiten kallas härmed till ordinarie föreningsstämma.

Tid:                Söndag den 21 maj 2017, kl. 19.00

Plats:             Orminge skola, Matsalen

Dagordning

 1. Öppnande
 2. Godkännande av dagordningen
 3. Val av stämmoordförande
 4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
 5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
 6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst
 7. Fastställande av röstlängd
 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning
 9. Föredragning av revisorns berättelse
 10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
 11. Beslut om resultatdisposition
 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
 13. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer
 14. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 15. Val av revisorer och revisorssuppleant
 16. Val av valberedning
 17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende,  Arvode till valberedningen
 18. Avslutande

Protokollet från stämman kommer att finnas tillgängligt fr.o.m 15 juni 2017 och kan beställas genom mail till sockerbiten.orminge@gmail.com eller per telefon till Agentas Kundtjänst

08-52218242

Saltsjö-Boo 2017-05-06  Brf Sockerbiten Styrelsen