KALLELSE TILL EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA

Medlemmarna i Brf Sockerbiten kallas härmed till extra föreningsstämma.

Tid:                Måndag den 25 Juni 2018, kl. 19.00

Plats:             Brf Sockerbitens Lokal

 Dagordning

  1. Öppnande
  2. Godkännande av dagordningen
  3. Val av stämmoordförande
  4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
  5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
  6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst
  7. Fastställande av röstlängd
  8. Uppdatering av Brf Sockerbitens befintliga stadgar.Försättsblad stadgeändring enligt ny lag – Brf Sockerbiten (1) Utkast Stadgar – Brf Sockerbiten (3)
  9. Avslutande

 

Protokollet från stämman kommer att finnas tillgängligt fr.o.m nån gång i juli 2018 och kan beställas genom mail till sockerbiten.orminge@gmail.com eller per telefon till

Agentas kundtjänst 010-175 71 00 

 

Saltsjö-Boo 2018-06-10

Brf Sockerbiten

Styrelsen